english  
인천대학교 역사교육과 로고 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시          
2교시     자기설계세미나 I
206 강의실
이형우
   
3교시          
4교시          
5교시         역사학개론
206 강의실
임동현
6교시         역사학개론
206 강의실
임동현
7교시         역사학개론
206 강의실
임동현
8교시          
9교시          
야1교시          
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          
  학기시간표
하단배경영역