english  
인천대학교 유아교육과 로고 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시   [75분]유아교사론
307 수업행동분석실
오유미
     
2교시   [75분]유아교사론
307 수업행동분석실
오유미
     
3교시          
4교시   [75분]부모교육
309 강의실
이사임
     
5교시   [75분]부모교육
305 강의실-1
이사임
  [75분]유아교과교재연구및지도법
115 강의실
김영희
 
6교시          
7교시 진로설계세미나 I
103 활동실
황성온
[75분]현장밀착유아교육세미나
317 어학실습실
안동근
[75분]현장밀착유아교육세미나
205 강의실
안동근
[75분]유아교과교재연구및지도법
115 강의실
김영희
 
8교시          
9교시          
야1교시          
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          

* 75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.


     
학기시간표
하단배경영역