english  
인천대학교 유아교육과 로고 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시   [75분]유아음악교육
307 수업행동분석실
김상림
[75분]유아음악교육
207 강의실
김상림
   
2교시          
3교시          
4교시 [75분]유아교육론
207 강의실
황성온
  [75분]유아교육론
307 수업행동분석실
황성온
   
5교시       자기설계세미나 I
208 강의실
황성온
 
6교시          
7교시   [75분]숲유치원교육론
103 활동실
오주은
[75분]숲유치원교육론
103 활동실
오주은
   
8교시          
9교시          
야1교시          
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          

* 75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.


     
학기시간표
하단배경영역