english  
인천대학교 유아교육과 로고 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시          
2교시         유아교육론
103 활동실
황성온
3교시     자기설계세미나 I
306 강의실
이시자
  유아교육론
103 활동실
황성온
4교시          
5교시   유아교육사조
307 수업행동분석실
오주은
유아교육사조
103 활동실
오주은
   
6교시   유아교육론
210 강의실
황성온
유아교육사조
103 활동실
오주은
   
7교시          
8교시          
9교시          
야1교시          
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          
     
학기시간표
하단배경영역