english  
인천대학교 체육교육과 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
   
 
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시          
2교시 육상교수법1
102 잔디운동장
서민석
       
3교시 육상교수법1
102 잔디운동장
서민석
       
4교시          
5교시          
6교시     체육사·철학
208 강의실
남궁영호
자기설계세미나 I
112 스포츠교육학 연구실
박정준
 
7교시     체육사·철학
208 강의실
남궁영호
   
8교시     체육사·철학
208 강의실
남궁영호
  여가레크리에이션
311 강의실(소)
최정규
9교시 체조교수법1
101A 메인플로어
류영
수영교수법1(평형,자유형)
110 수영장
이은미
    여가레크리에이션
311 강의실(소)
최정규
야1교시 체조교수법1
101A 메인플로어
류영
수영교수법1(평형,자유형)
110 수영장
이은미
     
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          
학기시간표
하단배경영역