english  
인천대학교 체육교육과 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
   
 
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시   수영교수법1(평형,자유형)
110 수영장
이은미
[75분]해부생리학
203 계단강의실(소)
변경호
자기설계세미나 I
108 계단강의실(소)-1
박정준
 
2교시   수영교수법1(평형,자유형)
110 수영장
이은미
     
3교시          
4교시   육상교수법1
102 잔디운동장
유창완
     
5교시 [75분]체육사·철학
206 강의실
남궁영호
육상교수법1
102 잔디운동장
유창완
  [75분]해부생리학
203 계단강의실(소)
변경호
 
6교시          
7교시 [75분]체육사·철학
206 강의실
남궁영호
       
8교시   테니스
101 테니스장
양종현
     
9교시 체조교수법1
101A 메인플로어
류영
테니스
101 테니스장
양종현
     
야1교시 체조교수법1
101A 메인플로어
류영
       
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          

* 75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.


학기시간표
하단배경영역