english  
인천대학교 체육교육과 사이트 맵   포탈사이트 인천대학교  
로그인
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
   
 
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시     해부생리학
112호 실습실-1
신원태
   
2교시         육상교수법1
101호 메인플로어
서민석
3교시         육상교수법1
101호 메인플로어
서민석
4교시          
5교시         해부생리학
112호 실습실-1
신원태
6교시         해부생리학
112호 실습실-1
신원태
7교시     체육사·철학
208호 강의실
남궁영호
   
8교시 자기설계세미나 I
112호 실습실-1
박정준
  체육사·철학
208호 강의실
남궁영호
  여가레크리에이션
313호 강의실(소)-3
최정규
9교시 체조교수법1
105호 헬스장(GX룸)
류영
수영교수법1(평형,자유형)
110호 수영장
손천택
체육사·철학
208호 강의실
남궁영호
  여가레크리에이션
313호 강의실(소)-3
최정규
야1교시 체조교수법1
105호 헬스장(GX룸)
류영
수영교수법1(평형,자유형)
110호 수영장
손천택
     
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          
학기시간표
하단배경영역