Notice
Article No.
616711
Date
21.02.23 11:07:12
Hits
505
Writer
어학당
Title : 외국인 유학생 건강보험 적용 안내/ Guide for International Students Subscribing...
   

안녕하세요

 

인천대학교 INU어학센터 행정실입니다.

 

202131일 외국인 유학생 건강보험 당연가입 적용에 따른

 

안내사항 전해드립니다.

 

자세한 내용은 아래 동영상 링크 및 첨부된 파일을 참조해주시기 바랍니다.

 

감사합니다.


[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(한국어 버전) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(영어 버전/ English ver.) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(베트남어 버전/ Vietnamese ver.) - YouTube
Hello

 

This is the administrative office of INU Language Center at Incheon National University.

 

We would like to inform you that Internatioinal students staying in Korea are subject to a madatory subscription

to National health insurance from March 1, 2021.

 

For more details, please refer to the links and attached files below.

 

Thank you.


[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(한국어 버전) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(영어 버전/ English ver.) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(베트남어 버전/ Vietnamese ver.) - YouTube
Xin chào.

 

Chúng tôi là phòng hành chính của Trường ngôn ngữ tiếng hàn INU Trường Đại học Incheon.

 

Chúng tôi xin thông báo kể từ ngày 1.3.2021, du học sinh người nước ngoài cũng sẽ phải

tham gia bảo hiểm y tế quốc dân.

 

Để hiểu thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo link và tập tin đính kèm dưới.

 

Xin cảm ơn.


[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(한국어 버전) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(영어 버전/ English ver.) - YouTube

[국민건강보험] 외국인유학생 건강보험 바로알기(베트남어 버전/ Vietnamese ver.) - YouTube


Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)

외국인 유학생 건강보험 홍보 리플릿.pdf

건강검진 안내 다국어 리플렛.pdf

목록으로
Next post There is no next post.
Previous post 지원가능 대학 안내/Announcement on Universities